Category «ความรู้เรื่องไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Hangman

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ : หมายถึงการอุทิศตนให้กับโครงการสำคัญส่วนตัว บางโครงการที่ต้องใช้ความเข้มแข็ง อดทนสูงมาก และจะพบเจอกับความเหนื่อย และความเสียเปรียบแต่สามารถที่ผ่านพ้นไปได้เพราะความอดทนและความพยายาม

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Justice

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Justice : หมายถึงความยุติธรรม เป็นตัวแทนความเสมอภาค ความสมดุล การใช้เหตุผล กฎหมาย กฎเกณฑ์ การตัดสินใจที่ใช้เหตุใช้ผลมาประเมิน มักมีอาชีพเกี่ยวกับงานทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกร

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Wheel of Fortune

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Wheel of Fortune : หมายถึงความมีโชคดีในชีวิต มีโอกาสที่ดี และหมายถึงบ้านหรือที่ดิน การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Hermit

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The Hermit : หมายถึง ความสันโด ษความเงียบสงบ หากพูดเรื่องการศึกษาเรียนรู้ ไพ่ใบนี้จะเป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภายในตัวตน เข้ามาข้างในจิตใจ เป็นการเรียนรู้เฉพาะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่ตนแสวงหา

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Strength

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The Strength : หมายถึงความกล้าหาญ ความแข็งแรง เป็นหญิงแกร่ง หรือเป็นหญิงที่มีความสามารถหลายอย่าง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีความมั่นใจในตัวเองสูง มักมีอำนาจเหนือชาย รู้จักโอนอ่อนผ่อนตาม